Säännöt

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikkakunta

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Kylät ry ja sen kotipaikka on Tohmajärven kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää kaikissa toi­minta-alueen kunnissa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää maakunnallista ja paikallista kylä- ja asukastoimintaa sekä edistää yhteistyötä maaseudun yhdistysten ja muiden yhteisöjen välillä toiminta-alueellaan. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien henkistä hyvinvointia ja omaleimaisuutta sekä elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii maakunnallisena kylätoiminnan edunvalvojana
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • toimii yhteistyössä kylätoiminnan paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen, muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa kylien elämänlaadun edistämiseksi
 • järjestää toimintamahdollisuuksia paikallis-, alue- ja maakunnantason kylätoiminnalle
 • tukee kylätoimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen omatoimisuutta
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää jäsenille ja ulkopuolisille suunnattua virike-, opastus-, neuvonta – ja koulutustoimintaa
 • järjestää maakunnalliset kylätoimintapäivät

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa koulutus- julkaisu- tai kustannustoimintaa
 • harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliikettä

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Kannattajajäseniksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli jäsenmaksu on maksamatta kahdelta vuodelta.

4 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen valitaan varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten valinnassa on noudatettava alueellista tasapuolisuutta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee vuosikokous. Hallituksen puheenjohtajana voi olla korkeintaan viisi peräkkäistä toimikautta. Hallitus ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan taikka ulkopuoleltaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylin päätäntävalta on yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisellä kokouksella. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai faksilla tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat tällaisen osoitteen ilmoittaneet.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valitaan muut jäsenet yhdistyksen hallitukseen
 • valitaan tilintarkastaja; mikäli ei valita auktorisoitua tilintarkastusyhteisöä, valitaan myös varatilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • käsitellään muut asiat joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä.

7 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.